Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Illuster: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
 • ‘opdrachtgever’: de wederpartij van Illuster.

U kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Illuster en een opdrachtgever waarop Illuster deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Illuster niet bindend en niet van toepassing.
 3. Deze versie van de algemene voorwaarden treedt in de plaats van eerdere versies van de Algemene Voorwaarden.

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle prijsopgaven door of vanwege Illuster gedaan zijn vrijblijvend, exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. Illuster heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aan gegeven, een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens.
 3. Indien voor het gebruik of de aanvraag van een bepaalde domeinnaam of een bepaalde domeinnaam extensie, voorwaarden worden gesteld door de instantie die de betreffende domeinnaam en extensie uitgeeft dient de afnemer aan deze voorwaarden te voldoen, bij gebreke waarvan Illuster het recht heeft de toegekende domeinnaam registratie van afnemer ongedaan te maken en de registratieprocedure op te schorten.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Illuster niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 5. Een consument heeft het recht zonder opgaaf van redenen af te zien van een dienst van Illuster binnen een periode van tenminste zeven werkdagen, ingaande de dag van het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot die dienst. Niet bij verlenging van contracten. Domeinnaam registraties hiervan tevens uitgesloten. Reeds vooruitbetaalde bedragen worden binnen 30 dagen geretourneerd.

4. Aanvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier en/of bestelformulier is, ingevuld door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Illuster.

5. Duur en beëindiging

 1. Tenzij de overeenkomst anders vermeldt wordt een overeenkomst voor Illuster aangegaan en gefactureerd voor de duur van twaalf (12) maanden, de looptijd is tevens op de factuur aangegeven. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor een zelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de afnemer of Illuster zoals omschreven in artikel 5(2).
 2. Opzegging van de overeenkomst voor een volgende periode door opdrachtgever dient minimaal één (1) kalendermaand voor het einde van de reeds lopende termijn te geschieden. Een lopende termijn kan niet worden opgezegd. Opzegging door afnemer kan schriftelijk geschieden per post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van de poststempel of per e-mail waarbij de bevestiging van de e-mail door Illuster als opzegdatum geldt.
 3. Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, krijgt u geen restitutie van uw geld.
 4. Illuster heeft het recht de overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van minimaal één (1) kalendermaand in acht wordt genomen.
 5. Illuster heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Illuster niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 6. Illuster heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 7. Illuster heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
  a) opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van diensten geleverd door Illuster
  b) pornografische afbeeldingen worden verspreid
  c) Nederlandse wetgeving wordt overtreden
  d) internationale wetgeving wordt overtreden

6. Verplichtingen van Illuster

 1. Illuster spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor: het verlenen van de in de overeenkomst bepaalde Illuster dienst(en); het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden; de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.
 2. Illuster kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de Illuster diensten.
 3. Illuster onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Illuster hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 8.2 tot en met 8.3 van deze algemene voorwaarden.
 4. Illuster is terughoudend met het sturen van e-mail aan klanten. Illuster verleent geen toestemming aan derden om gebruik te maken van haar mailbestand en stuurt zelf ook geen aanbiedingen aan klanten op verzoek van derden. Klanten ontvangen wel de Illuster Nieuwsbrief, met service mededelingen en nieuws over de dienstverlening en producten van Illuster. Als u deze nieuwsbrief niet (meer) wenst te ontvangen kun u een verzoek sturen per e-mail aan info@illuster.nu of uitschrijven via de nieuwsbrief.

7. Beheer van het systeem

 1. Illuster is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Illuster te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op ontbinding en/of schadevergoeding van de klant jegens Illuster ontstaat.
 2. Illuster is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Illuster ontstaat. Illuster zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

8. Verplichtingen van de klant

 1. De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt Illuster zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens. De klant is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de meeste recente klantgegevens, c.q. contact gegevens, in de administratie van Illuster.
 2. De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Illuster, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ‘open relaying’ door een verkeerd geconfigureerde mailserver. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma’s op te starten indien er een directe, door Illuster toegestane verbinding met het systeem bestaat.
 3. Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de net-etiquette, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een web- site, e-mail adres of andere dienst bij Illuster; het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie; seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.
 4. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Illuster hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.
 5. De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.
 6. De klant geeft bij deze toestemming aan Illuster zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Illuster welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor Illuster en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Illuster hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

9. Levering en leveringstijd

 1. Levering geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en door Illuster benodigde documenten en/of promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
 2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.
 3. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn opgegeven of overeengekomen , dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Illuster derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Illuster dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

10. Overmacht

 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Meer specifiek alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Illuster niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.
 2. Illuster is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11. Prijzen

 1. Alle op de site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 2. Illuster heeft het recht de tarieven te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina’s of nieuwsbrief van Illuster. Indien de afnemer wijzigingen van de prijs niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.
 3. Indexatie: Illuster houdt zich het recht voor, alle prijzen jaarlijks te verhogen met een percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan 5 procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaand aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door ons toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

12. Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Illuster.
 2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden c.q. voorschriften voortvloeien verschuldigd.
 3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen doorgaans per jaar vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Illuster het recht de prestatie van zijn kant (tijdelijk) op te schorten.
 4. Illuster stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
 5. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Illuster aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Illuster aangegeven.
 6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan Illuster kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Illuster een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 7. Bezwaren tegen de hoogte of juistheid van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en brengt Illuster een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening en risico van opdrachtgever. De opdrachtgever is over deze kosten eveneens rente verschuldigd.
 9. De eerste facturering komt tot stand bij beëindiging van de laatste termijn bij uw oude provider. U dient hiervoor een kopie van uw contract met uw oude provider aan Illuster te overhandigen.

13. Aansprakelijkheid

 1. Illuster is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Illuster weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Illuster kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Illuster of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Illuster.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Illuster slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Illuster bijvoorbeeld voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. Illuster is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Illuster aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Illuster toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Illuster voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Illuster.
 6. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Illuster kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Illuster is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 7. Illuster is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd (promotie) -materiaal.
 8. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Illuster mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 9. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Illuster. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Illuster als gevolg daarvan lijdt.
 10. Indien Illuster aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
 2. Wanneer domeinnamen door Illuster op naam van Illuster voor opdrachtgever worden geregistreerd wordt er medewerking verleend aan opdrachten van cliënt met betrekking tot de verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnamen. Bij alle geschillen in of buiten rechte wordt opdrachtgever die gebruik maakt van een dergelijke domeinnaam de kans geboden de domeinnaam op eigen titel over te nemen. Wanneer opdrachtgever hier binnen 24 uur geen gehoor aan geeft wordt de registratie van de domeinnaam door ons ongedaan gemaakt. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

15. Buitengebruikstelling

 1. Illuster heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst of andere overeenkomsten met Illuster een verplichting jegens Illuster niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Illuster zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Illuster kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Illuster gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot € 50,- excl. BTW.

16. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Producten door Illuster ontwikkelt, zijn en blijven het eigendom, met inbegrip van het intellectuele eigendom, van Illuster.
 2. Het is opdrachtgever verboden om Illusterproducten te gebruiken anders dan door Illuster contractueel vastgelegd.
 3. Illuster is gerechtigd te onderzoeken of te laten onderzoeken op locatie van opdrachtgever of het gebruik van zijn producten in overeenstemming zijn met de voorwaarden uit deze overeenkomst, inclusief de algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gehouden aan dit onderzoek en de voorbereiding daartoe medewerking te verlenen en om Illuster in dit kader toegang te verlenen tot de vereiste locaties en ruimten alsmede tot de computer apparatuur van de opdrachtgever
 4. Opdrachtgever heeft geen eigendomsrechten in de door Illuster ontwikkelde producten.
 5. Eigendom van Illuster, alsmede het auteursrecht en alle ander intellectuele eigendomsrechten op of om andere producten van Illuster berusten te allen tijde bij Illuster.
 6. Opdrachtgever staat er voor dat het verboden is een kopie van een Illusterproduct te maken. Mocht er uitdrukkelijk contractueel vastgelegd zijn dat er kopieën ten behoeve van back-ups mogen worden geproduceerd dan dient dit in overeenstemming te zijn met deze voorwaarden. De opdrachtgever draagt er in zijn eigenbelang zorg voor dat er op elke kopie duidelijk is aangegeven dat ‘copyright’ en geheimhouding van toepassing zijn en dat er een lijst wordt bijgehouden door opdrachtgever van het aantal kopieën en de plaats van opslag.
 7. Opdrachtgever is niet gerechtigd Illusterproducten of delen ervan te licentiëren , publiceren, tentoonstellen, ontsluiten, verhuren, in lease-uitgevend, wijzigen, uitlenen, distribueren, of er afgeleide producten van te maken.
 8. Opdrachtgever is niet gerechtigd producten van Illuster of delen ervan over te dragen aan derden.
 9. Opdrachtgever is niet gerechtigd Illusterproducten of delen daarvan te reverse engineeren, decompileren, demonteren, vertalen, of aan te passen, noch zal de opdrachtgever pogen de broncode uit de objectcode te creëren.
 10. Opdrachtgever zal per datum van de beëindiging van een contract en/of licentie het gebruik van het Illusterproduct beëindigen en het product vernietigen of retourneren aan Illuster.

17. Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door Illuster te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 2. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden schriftelijk aan Illuster te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te omvatten. De opdrachtgever dient Illuster in de gelegenheid te stellen de klacht te (doen) onderzoeken.
 3. Illuster zal trachten binnen 30 dagen de klacht af te handelen. Indien in deze periode geen oplossing is gevonden wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld, met een indicatie van de vertragingsduur.
 4. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen onderzoekskosten, aan de zijde van Illuster daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Illuster met opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Nijmegen, 14 december 2010

Illuster

van Heemskerckstraat 11
6512 GL Nijmegen

T 024 323 91 97

KvK 09150019